Szukaj
  • Horse News

Kronenberg wycofuje się z organizacji Mistrzostw Świata w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi w 2021

Aktualizacja: 17 cze 2020


TRANSLATED ARTICLEW kwietniu br. organizatorzy Mistrzostw Świata w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi, które miały odbyć się Limburgu w tym roku, musieli podjąć trudną decyzję o przełożeniu zawodów na przyszły rok.


Początkowo zamierzano rozegrać te Mistrzostwa w Kronenberg, wraz z Mistrzostwami Świata w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi. Jednakże, w wyniku wielu spotkań i narad nie zdecydowano się na łączne przeprowadzenie obu Mistrzostw.


Argumentowano, iż łączenie obu imprez tego formatu to frekwencja oscylująca wokół liczby 120 zawodników, a przy możliwej złej pogodzie na koniec września, organizatorzy mogą nie móc zapewnić dobrego podłoża dla wszystkich startujących. Chodziło również o sponsorów i wystawców, którzy są zakontraktowani na początek września, i zmiana daty na koniec miesiąca nie wchodziła w rachubę. A także, iż połączenie Mistrzostw skutkowałoby ograniczeniem liczby zgłoszeń, a dla organizatorom MŚ dla par zależy, aby była to platforma dla jak największej liczby najlepszych zaprzęgów parokonnych na świecie, jak przewiduje regulamin FEI.


Wobec powyższego FEI podała następujące terminy:


- Mistrzostwami Świata w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi odbędą się w Paryżu 8-12 września 2021

- Mistrzostwa Europy w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi odbędą się w Budapeszcie w dniach 21 sierpnia – 5 września 2021


Kronenberg potwierdził gotowość na bycie gospodarzem Mistrzostwami Świata w czwórkach w przyszłości.

Kronenberg withdraws from the organization of the Four-Wheeled World Championships in 2021!


In April this year the organizers of the Four-Wheeler World Championships, which were to take place in Limburg this year, had to make a difficult decision to postpone the competition for next year.


Initially, it was intended to play this Championship in Kronenberg, along with the World Championships in Paragliding. However, as a result of many meetings and meetings, it was not decided to hold both Championships together.


It was argued that the combination of both events of this format is a turnout oscillating around 120 players, and in bad weather at the end of September, the organizers may not be able to provide good ground for all participants. It was also about sponsors and exhibitors who were contracted at the beginning of September, and changing the date at the end of the month was out of the question. And also that the merger of the Championships would result in reducing the number of entries, and for the organizers of the World Championships for pairs, it would be a platform for the largest number of the best pair-riding teams in the world, as provided for in the FEI regulations.


In view of the above, FEI gave the following deadlines:


- The World Paragliding Championships will be held in Paris on September 8-12, 2021

- The European Four-Wheel Drive Championships will be held in Budapest from August 21 - September 5, 2021


Kronenberg confirmed his readiness to host the World Championships in four in the future.

23 wyświetlenia0 komentarz